Poland - SmokeyShots
Retired   Engine 3   1997 International / Pierce   1000 / 1000

Retired Engine 3 1997 International / Pierce 1000 / 1000