Poland - SmokeyShots
Retired   Engine 6   1983 Ford Tanker   1000 / 1800

Retired Engine 6 1983 Ford Tanker 1000 / 1800