Denmark - SmokeyShots
Forestry 76
1964 International / Custom
125 / 400

Forestry 76
1964 International / Custom
125 / 400